Onze standpunten:

1. Inwoners gaan via lokale burgerberaden een centrale rol spelen in de lokale energietransitie.

2. We grijpen de energietransitie aan om fors in wijken te investeren. In ‘wijkgesprekken’ kunnen inwoners aangeven hoe we hun buurt kunnen verbeteren. Samen kijken we hoe de energietransitie hierin past.

3. We scholen mensen (om) en helpen hen aan ‘groene banen’ (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen of elektrotechnici).

4. Inwoners met een kleine beurs worden actief betrokken bij de energietransitie. Van energiecoaches krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen (tochtstrippen, ledlampen, radiatorfolie etc.).

5. We rollen de “groene” loper uit voor lokale energiecoöperaties. Iedere inwoner van gemeente Hoogeveen krijgt de kans om lid te worden van een energiecoöperatie.

6. Bewonerscollectieven worden centrale partners in de warmtetransitie. We faciliteren lokale ‘warmteschappen’. Deze kunnen prima samenwerken met private warmtebedrijven.

7. Ook mensen zonder eigen dak of grond krijgende mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar. (Bijv. in de zonneroute A37)

8. We verlenen alleen medewerking aan zonne- en windprojecten die aan onze groene én sociale voorwaarden voldoen. Zo zorgen we dat de gemeenschap financieel meeprofiteert en dat de omliggende natuur wordt verbeterd.

9. We experimenteren met innovatieve manieren om zonne-energie op te wekken: zonnepanelen op carports, gevels, bushokjes, hekwerken, geluidswanden en lantarenpalen.

10. Door het gebruik van een regenwatersysteem door middel van een waterzak in de kruipruimten kan regenwater hergebruikt worden voor wc-spoelingen, tuinsproeien en kleding wassen. Dit voorkomt verspilling van kostbaar regenwater. Bij nieuwbouw wordt toepassing hiervan opgenomen in de bouwvoorwaarden. Voor bestaande woningen wordt dit gestimuleerd en onderzocht welke subsidiemogelijkheden hiervoor zijn.

11. Er moet ingezet worden op het vasthouden van regenwater in de oppervlakte. Het ontlasten van het riool wordt bevorderd door o.a. het ontkoppelen van het riool voor de afvoer van regenwater en de “vuile” afvoer . Er wordt meer ingezet op zuivering door het aanbrengen van helofytenfilters, Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande of aan te leggen vijverpartijen.

12. Met ‘wortel en stok’ zorgen we dat bedrijven meedoen in de energietransitie. We zijn streng als het gaat om naleving van de Wet milieubeheer. Tegelijkertijd helpen we het MKB actief om besparende maatregelen door te voeren.

13. Gemeente Hoogeveen is aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve en creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken.

14. Met winkeliersverenigingen en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland maken we duidelijke afspraken over afvalscheiding, duurzame logistiek en maatregelen om energieverspilling (terrasverwarming, open winkelpuien) tegen te gaan.

15. We gaan veel minder afval weggooien, bijvoorbeeld door in te zetten op ‘diftar’ (differentiële tarieven): huishoudens die minder restafval aanbieden, betalen een lagere afvalstoffenheffing. Ook maken we het makkelijker om afval gescheiden in te leveren dan om restafval in te leveren (omgekeerd inzamelen).

16. We bouwen circulair. Circulariteit – waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is – wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen.

17. We maken duidelijke prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale energie labels, het percentage energie neutrale woningen en woningen met zonnepanelen.

18. Warmtenetten maken gebruik van (nieuwe) duurzame bronnen (geothermie, aquathermie, lucht- en bodemwarmte). Waar mogelijk geven we de voorkeur aan lage- en midden temperatuur warmtenetten.

19. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. We gaan daarom voor maximale CO2-reductie binnen onze eigen organisatie. We gebruiken groene stroom en leggen zonnepanelen op al onze daken waar dit mogelijk is en op maatschappelijk vastgoed (scholen, sportvoorzieningen etc.). Ook zetten we ons actief in voor verduurzaming in de keten (leveranciers, onderaannemers etc.). Om ervoor te zorgen dat deze beloften niet vrijblijvend zijn laten we ons certificeren.

Toelichting: De VNG raadt gemeenten aan om zich via de CO2 prestatieladder te laten certificeren. Op deze ladder kunnen gemeenten zich op vijf niveaus laten certificeren. Tot niveau 3 zorgen gemeenten voor maatregelen binnen de eigen organisatie. Wij pleiten ook voor maatregelen in de keten. Hiervoor zouden gemeenten zich minimaal op niveau 4 moeten laten certificeren. Voor certificering op niveau 5 moeten scope 1-, 2-en 3-emissies in kaart zijn gebracht, moet structureel intern en extern worden gecommuniceerd over de CO2-voetafdruk van de gemeente en moet de gemeente actief deelnemen aan sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.

20. De gemeente koopt circulair in. Circulariteit wordt in alle aanbestedingen een criterium.

21. Het beheer van de grondwaterstand is een taak van het Waterschap. De toenemende verdroging als gevolg van de daling van het grondwater brengt echter schade toe aan woningen en infrastructuur. Gestart zal moeten worden met nader onderzoek en een inventarisatie van reeds bestaande schade. Bewoners worden hier actief bij betrokken. Daar waar mogelijk moet verdere verdroging voorkomen worden.