Onze standpunten: 

1. Iedereen heeft recht op groen: we werken toe naar een gemeente waar iedere inwoner een groene openbare omgeving tot zijn/haar beschikking heeft om te ontspannen en te bewegen.

2. Iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte levert méér groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid op. Met andere woorden: elke aanpassing moet onze gemeente óók groener maken.

3. We wijzen plekken aan voor ‘Tiny Forests’ om de biodiversiteit extra te versterken. Als de gemeente een boom kapt, planten we er twee terug. Om bomen te kappen met een grotere omtrek dan 25 cm is een vergunning nodig, zowel voor de gemeente als particulieren en bedrijven.

4. We gaan samen met bewoners, verenigingen en bedrijven aan de slag met het zo goed en groen mogelijk inrichten van hun directe omgeving.

5. Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. We houden daarom rekening met biodiversiteit bij het beheer van openbaar groen. Onze parken, bermen en andere groene plekken worden voortaan verzorgd en aangelegd volgens de principes van ecologisch beheer.

6. Zwerfafval is lelijk, vervuilend en schadelijk voor dieren. Daarom wil GroenLinks samen met bewoners en ondernemers dit probleem aanpakken.

7. We streven ernaar dat ieder dak groen wordt, vol ligt met zonnepanelen of op een andere manier goed gebruikt wordt. De gemeente geeft hier tenminste het goed voorbeeld op haar eigen gebouwen enz. We verleiden particulieren om hun daken te transformeren door subsidies voor groene daken of zonnepanelen.
Voor ontwikkelaars die bouwprojecten willen aangaan in onze gemeente geldt het ‘ja, tenzij’-principe: zij moeten aangeven waarom er géén groene daken of andere klimaat-adaptieve maatregelen mogelijk zijn, in plaats van andersom.

8. We zoeken actief naar oplossingen om geluidsoverlast in de leefomgeving te voorkomen en tegen te gaan. In het ontwerp houden we rekening met schuilplaatsen voor onder andere vleermuizen, vogels en egels en daar waar mogelijk vergroenen we.

9. De leefomgeving, biodiversiteit, sociale opgaven en de toekomst van onze aarde zijn belangrijker dan rendements-denken. Maatschappelijke waarde en groen worden leidende principes in de lokale Omgevingsvisie en bij gemeentelijke aanbestedingen.

10. Als er gebouwd wordt voor mensen, dan doen we dat natuur-inclusief. Zo wordt er ook gezorgd voor flora en fauna.

11. We stimuleren duurzame landbouw. In gebiedsvisies scheppen we voorwaarden voor duurzame landbouw door onder andere, gelet op de gezondheid van onze inwoners, het gebruik van landbouwgif en kunstmest sterk te reduceren, liever nog volledig te verbieden. Daarnaast maken we regels voor goed bodembeheer om uitdroging te voorkomen.

12. Veiligheid op straat is essentieel voor kinderen én volwassenen. Om daarvoor te zorgen, verlagen we de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/u.
Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer. Snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer.

13. We maken fietsen aantrekkelijker door het ontwikkelen van ‘doorfietsroutes’ waar fietsers over een flinke afstand kunnen doorfietsen en voorrang hebben. Gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers worden aangepakt.

14. Er komen fietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbindt. We handhaven hierbij minimaal het huidige niveau.

15. Iedereen moet toegang hebben tot duurzaam vervoer ook voor wie weinig te besteden heeft.

16. We stimuleren het gebruik van ‘’de Bij”.

17. De gemeente komt haar verplichtingen na om zorg te dragen voor toegankelijke buurt/wijkvoorzieningen die dienen als ontmoetingsplek voor alle inwoners van het betreffende gebied (inclusief de buitendorpen). De besturen van de buurt/wijkvoorziening bevorderen de toegankelijkheid door te voorzien in een breed en gevarieerd aanbod.

18. De openbare ruimte is van ons allemaal. We voeren overal in het centrum en aanpalende gebieden betaald parkeren in en maken een extra parkeervergunning (met een max. van 2 per huishouden) per adres naar redelijkheid duurder.

19. Bij nieuwbouw verlagen we de parkeernorm per woning zodat er meer ruimte is voor groen in de wijk.

20. De gemeente als werkgever, start een grootschalig programma om werknemers te stimuleren de fiets te pakken, thuis te werken of buiten de spitstijden te reizen naar het werk.

21. Er wordt actief en met resultaatverplichting gewerkt aan het terugdringen lichtvervuiling. Uitbreiding van het aantal lichtmasten langs de ontsluitingswegen (A28 en A37) wordt niet toegestaan. Voor bestaande lichtmasten komt een verordening dat deze tot uiterlijk 22.00 mogen “branden”.

22. De huidige inspanning op het terugdringen van geluidsoverlast door verkeersintensiteit van de A28 en A37 wordt verder uitgebreid zodat ook in de aangrenzende woonkernen gebieden die nu niet in meegenomen zijn in de plannen alsnog worden betrokken