Hoogeveen moet duurzamer!

GroenLinks vindt dat duurzaamheid dieper en breder verankerd  moet worden in het gemeentelijk  beleid en de lokale samenleving, om ons voor te bereiden op een duurzame toekomst.  Noodaak en wenselijkheid hiertoe blijken dagelijks uit berichten uit de samenleving.  Daarom hebben we onderstaande lijst met voorstellen opgesteld.  Hierbij beperken we ons hier tot duurzaamheid mbt klimaat(verandering).

Het is geen  volledige lijst, we verzoeken het college dan ook burgers, bedrijven en organisaties actief te betrekken bij duurzaamheid, van planontwikkeling tot uitvoering

 • Prioriteit  mbt  de gemeentelijke klimaat doelstellingen, in 2020 de gemeente als organisatie co2-neutraal en in 2040 de gehele gemeente.

 • internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO), ISO 26000 richtlijn in gemeentelijke organisatie implementeren.

 • Vijfjaarlijkse klimaatplannen met  jaarlijkse klimaatbegrotingen  en verslaglegging.

 • Alle wethouders krijgen eigen klimaatdoelstellingen met uitwerking per programma.

 • Meer budget o.a.  voor zonneleningen en duurzaamheidsleningen, ook voor  nieuwe woningen en voor hieronder vermelde zaken

 • Prioriteit voor het handhaven van milieu wet- en regelgeving.

 • Lobby voor duurzaamheid, bijvoorbeeld voor duurzame landbouw of windmolens.

 • Duurzaam inkopen/leasen etc. Bijvoorbeeld  energie van een echt groene leverancier, duurzame catering met o.a. minder vlees en een  duurzaam auto/machinepark

 • Laadpalen voor elektrische auto’s

 • Duurzamer verlichtingsplan, alsnog kiezen vooreen meer duurzame variant.

 • Duurzame bestemmingsplannen, omgevingsplannen, beheersverordeningen, bouwbesluiten.

 • Energielabel a of b voor alle gemeentelijke gebouwen of gebouwen waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

 • Geothermie meer prioriteit.

 • Prestatie afspraken met betrekking tot duurzaamheid met woningbouwcorporaties over zonnepanelen, isolatie etc.

 • Wooncoaches, bedrijfscoaches voor duurzame adviezen en ondersteuning mbt energie, isolatie etc.

 • Op alle gemeentelijke daken zonnepanelen en zonne(panelen)parken

 • Verminder  milieuschade door vuurwerk (door bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones, handhaving wet- en regelgeving.

 • Stimuleer openbaar vervoer en duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld gratis  stadsbusvervoer, autodelen, bevorderen fietsen o.a. door daken op fietsenstallingen bij station en in het centrum.

 • Bevorder consuminderen.

 • Kies voor een voor bewoners goedkoper en voor het milieu beter, duurzamer afvalverwerkingssysteem: diftar.

 • Duurzaamheidsconvenant met lokaal bedrijfsleven afsluiten. Bijvoorbeeld mbt winkeldeuren dicht in de koude maanden, aircogebruik, terrasverwarming, verpakkingsmaterialen en fietsplan

 • Duurzame handelsmissies met aandacht voor mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

 • Containers voor plastic ook beschikbaar stellen voor verenigingen.

 • Statiegeld voor kleine plastic flessen of verbod bevorderen