Onze standpunten:

1. Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartners.

2. Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet daarom in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Door promotie van sporten voor jong en oud en het aanbieden van goed geoutilleerde sportvoorzieningen. Daarbij zorgen we ervoor dat deze voor iedereen die wil, toegankelijk is.

3. Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van concurrentie op basis van prijs.

4. Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, werken wij volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

5. Een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. De gemeente zet daarom in op preventie, culturele sensitiviteit en nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen en onderwijsinstellingen.

6. Kinderen en jongeren met problemen moeten laagdrempelig en op de school zelf contact kunnen leggen met een welzijnswerker. Deze moet vanuit contact en expertise in staat zijn om krachten aan te boren en te vergroten. Investeren aan de voorkant levert uiteindelijk geld op aan de achterkant.

7. Een licht verstandelijke beperking is vaak niet direct te herkennen. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen zich redelijk goed uitdrukken. De communicatie gaat echter vaak mis bij het begrijpen en begrepen worden. GroenLinks zet zich daarom in voor meer kennis en expertise in de (jeugd)hulpverlening voor deze groep.

8. Mensen die dat aankunnen, krijgen de mogelijkheid van een integraal persoonsgebonden budget (pgb) voor alle aspecten van hun leven. Met andere woorden: een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs.

9. Inwoners met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, moeten daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten.

10. GroenLinks zet zich in voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. We willen dat zij zich thuis voelen in hun wijk, en we zetten daarom in op hulp- en ondersteuning die daarvoor zorgt.

11. Wonen is een eerste levensbehoefte. GroenLinks zet daarom vol in op ‘Housing First’: dakloze mensen krijgen eerst een huis, daarna worden andere problemen aangepakt.

12. GroenLinks wil dat mantelzorgers beter ondersteund worden. We betrekken hen bij de zorgvraag, zetten tijdig ‘respijtzorg’ in en maken ons hard voor betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. Er komt ook meer aandacht voor jonge mantelzorgers.

13. Instellingen die door de gemeente gesubsidieerd of gecontracteerd worden, moeten zorgen voor een goed werkgeverschap en een fatsoenlijk loon. Goede arbeidsvoorwaarden, minder administratieve lasten.

14. We moeten de grote personeelstekorten in de zorg tegengaan. Daarom gaat GroenLinks zich binnen de gemeente actief inzetten voor het promoten van het opleiden van zorgpersoneel en de inzet van ervaringsdeskundigen.

15. We zetten vol in op de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Gemeentelijke gebouwen, voorzieningen en (digitale) informatie maken we toegankelijker. Dit doen we via een concreet plan van aanpak op diverse leefgebieden. We hebben speciale aandacht voor kinderen met een handicap.

16. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten betrekken we nadrukkelijk de bibliotheek. We borgen de educatieve en vormende activiteiten zoals die door de bibliotheek (kunnen) worden uitgevoerd. De bibliotheek sluit aan bij het sociaal domein, cultuur en het onderwijs. Een overweging hierbij is of de bibliotheek, met de functie die zij vervult, qua financiering niet beter aansluit op het sociaal domein in plaats van het cultureel domein.

17. De invalidenparkeerkaart wordt gratis voor minima.