Uitgelicht

Een greep uit het verkiezingsprogramma

 1.  Jeugdbeleid
  Voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van álle leeftijden. In elke wijk een (trap)veldje. Voor de oudere jongeren zijn er hangplekken.
  Er komt een natuurspeelplaats.
  Er komt een jongerencentrum.
  Schoolpleinen worden onderdeel van de openbare buitenspeelruimte.
  Elke schoolomgeving wordt veilig en er komen veilige routes naar scholen.
  Kinderen en jongeren doen ertoe in Hoogeveen. Zij hebben de toekomst en zij zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. Wij nemen hun wensen daarom serieus.
  Iedere lente een ‘wijk-kijk’: samen met de buurtkinderen inspecteert de gemeente de speelplekken. Wat kapot is wordt gerepareerd of vervangen; rommel wordt opgeruimd.
  Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen. De gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren.
  De gemeente organiseert samen met jongeren activiteiten in de wijk.
  Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. GroenLinks zet daarom in op het voorkomen van problemen op latere leeftijd. Kinderrechten zijn daarbij ons moreel kompas en onze meetlat.
  Jonge immigranten krijgen extra aandacht.
  De gemeente helpt jongeren en kinderen als ze problemen hebben. Daarbij geldt dat we niet óver maar altijd mét ouders en kinderen praten.
  GroenLinks hecht sterk aan het principe van eigen regie voor mensen. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, waarbij niet alleen de bestrijding van ziekte centraal staat maar ook gezond leven en de mate waarin mensen in staat zijn om levensuitdagingen aan te kunnen, past daar perfect bij.
  Investeren in het voorkomen van grotere problemen is heel belangrijk. Hoogeveen zet nieuwe communicatiemiddelen in om te zorgen dat jongeren en opvoeders eerder, makkelijker en vanzelfsprekender bij de gemeente terechtkomen voor vragen over opgroeien en opvoeding.
  Alcoholmisbruik onder jongeren is een probleem. Er kan hersenschade ontstaan die niet meer te herstellen is, daarom zet GroenLinks alles op alles om alcoholmisbruik tegen te gaan.
  GroenLinks steunt initiatieven die zich richten op het bevorderen van de eigen regie van jongeren en die hen helpen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
  Problemen met hangjongeren lossen we samen met jongeren en omwonenden op.
  De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat iedere jongere de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. De grote opdracht is om sneller en beter hulp te bieden zodat zwaardere zorg niet nodig is. Als het nodig is, moet een jongere tijdig worden doorverwezen naar specialistische hulp.
  ⦁ Het Centrum voor Jeugd en Gezin is en blijft een centraal platform waar ouders, kinderen en jongeren laagdrempelig kunnen aankloppen voor informatie, advies en hulp.
  Regionale samenwerking is nodig bij de inkoop van de bovenregionale en regionale jeugdzorg. Belangrijke voorwaarden: democratische legitimiteit goed regelen, ruimte voor lokale inhoudelijke beleidskeuzes en praktijk, samenwerken om innovatie van grote aanbieders beter mogelijk te maken en duurzame partnerschappen.
  Er moet veel veranderen om betere en meer bereikbare zorg te kunnen creëren. Daarom is er een innovatieagenda en -strategie nodig.
  Een maatwerkfonds maakt het makkelijker voor professionals om voorbij de regels te kijken en meer vanuit de behoefte van de inwoner te handelen. De hulpverlener kan creatiever zijn omdat er een manier is om de hulp eenvoudig te betalen en verantwoorden.
  In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering voorop (maatwerk) en wordt de hulp zoveel mogelijk op wijk- of gemeenteniveau georganiseerd. De betrokken professionals krijgen meer handelingsvrijheid en bureaucratie wordt tegengegaan.
  Om bureaucratie te verminderen moet de verantwoordingswijze worden veranderd: minder cijfers en meer kwalitatieve verantwoording (beschrijving casussen, aanpak, etc.)
  Kinderen en jongeren in een probleemsituatie hebben samen met hun ouders zelf altijd een stem in de aanpak van de hulp. Zij zitten erbij aan tafel wanneer professionals over hun situatie spreken.
  Wij voorkomen dat er wachtlijsten voor jeugdzorg blijven bestaan of opnieuw ontstaan. Dat doen we door actief (lokale) alternatieven te zoeken en aan te bieden.
  Wachtlijsten zijn onacceptabel.
  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt verplicht (en gratis) voor vrijwilligers die werken met jeugdigen en/of kwetsbare groepen.
   
 2. Onderwijs
  Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. En passend bij de onderwijsvisie.
  GroenLinks steunt de basisscholen in Wolfsbos om gezamenlijk hun onderwijs vorm te geven.
  De gemeente maakt een plan ‘Verduurzaming scholen’ en subsidieert duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen. Daarmee trekt de gemeente investeringen los bij scholen en dat zorgt voor een impuls van de lokale economie.
  Wij willen scholen van verschillende gezindte zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt vestigen.
  Samen met het onderwijs maakt de gemeente een meerjarig huisvestingsplan.
  De gemeente zorgt voor een goede spreiding van het openbaar onderwijs over de gemeente.
  Bij nieuwe schoolgebouwen komt altijd ruimte voor betaalbare buitenschoolse opvang.
  Schoolpleinen worden groen ingericht.
  We zorgen ervoor dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie.
  De gemeente zorgt dat de overstap van voorschoolse educatie naar basisschool en voortgezet onderwijs soepel verloopt.
  De bezoeken aan het consultatiebureau (JGZ 0-4) zijn een goed moment om taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig te signaleren en daarnaar te handelen. Dat vraagt, ook voor de groep van 4-18, om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, scholen en de gemeente.
  Leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om goed op school te kunnen functioneren, komen tijdelijk in een schakelklas, zodat ze later beter kunnen doorstromen in het onderwijs.
  Bij een gezonde school horen gezonde voeding en smaaklessen.
  We stimuleren dat leerlingen in een schooltuin kunnen werken.
  Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject: geen enkele leerplichtige jongere zit thuis. Bij problemen wordt samen met de jongere bekeken wat daarvan de oorzaak is.
  De gemeente zorgt dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en stimuleert een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de gemeente.
  Kinderen van migranten hebben ook onze aandacht: zij moeten evenveel kansen krijgen als andere kinderen in Hoogeveen.
  Elke school wordt een kindcentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen.
  Samen met het onderwijs biedt de gemeente passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan zorgleerlingen, docenten en het gezin.
  Voor hoog getalenteerde leerlingen komen er meer mogelijkheden die aansluiten op hun eigen vaardigheden.
  Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie. Ons slavernijverleden komt hierbij ook aan bod.
  De gemeente propageert de uitgangspunten van de ‘vreedzame school’; kinderen leren conflicten op een vreedzame manier op te lossen.
  Pesten wordt niet getolereerd. Op alle scholen in Hoogeveen wordt pesten op een actieve en consequente manier bestreden middels een evidence-based pestbeleid.
  ⦁ Ook volwassenen krijgen (een tweede) kans om een achterstand in taal of anderszins weg te werken.
  Alle informatie van de gemeente (folders, brochures) is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands.
  ⦁ We gaan laaggeletterdheid aanpakken, het gaat hier om ongeveer 7000 mensen in Hoogeveen. Achterstanden aanpakken middels basiseducatie voor volwassenen en Voor- en Vroegschoolse Educatie voor kinderen met (risico op) taalachterstand.
   
 3. Sport
  Wij stimuleren iedereen om te gaan sporten. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn.
  Sport in Hoogeveen is belangrijk voor iedereen. De gemeente zorgt voor goede en betaalbare sportvelden, een zwembad en sporthallen.
  Het achterstallig onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties wordt weggewerkt.
  Er komt een nieuw duurzaam (energieneutraal) zwembad.
  Er komt een duurzame (energieneutrale) overdekte ijsbaan.
  Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte.
  Bij aanleg en renovatie van woonwijken wordt vanaf het begin rekening gehouden met sport- en speelvoorzieningen.
  We stimuleren de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen. Meer scholen gaan sport aanbieden als naschoolse activiteit.
  Meer jongeren gaan sporten en worden lid van een sportvereniging. Alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen.
  Alle kinderen leren zwemmen.
  De deelname van migrant-jongeren – vooral meisjes! - aan sportverenigingen wordt extra gestimuleerd.
  Ook kunstgrasvelden voor de dorpen.
  Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze groep.
  Er komen meer sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
  Alle sportorganisaties komen in principe in aanmerking voor subsidie (nu niet het geval).
  We hebben oog voor uitzonderlijk talent en bijzondere prestaties. Er komt een jaarlijkse gemeentelijke sportprijs.
 4. Duurzame economie & werk
  ⦁ GroenLinks stimuleert de groene en duurzame economie en banen, bijvoorbeeld in energiebesparing en energieopwekking.
  ⦁ We zetten in op het aantrekken van bedrijven die milieuvriendelijk werken en veel arbeidsplaatsen per m2 opleveren
  Wij bieden het midden- en kleinbedrijf meer ruimte om zich te vestigen in woonbuurten. We kiezen voor een compact centrum om leegstand daar te voorkomen.
  Geen oude politiek meer waarbij het lokale bedrijfsleven veel geld krijgt met een vrijblijvende verantwoording en zonder aantoonbare resultaten.
  Wij willen goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. Er komt één (ondernemers- of bedrijven) loket waar ondernemers en starters terecht kunnen voor al hun vragen.
  ⦁ De gemeente stimuleert de komst van een Platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waar ondernemers van elkaar leren, elkaar inspireren en samen projecten kunnen ontwikkelen bijv. op het terrein van energiebesparing.
  Bij handelsmissies is er aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  Hoogeveen werkt samen met ondernemers aan prettige en veilige winkelgebieden.
  Ondernemers worden tijdig geïnformeerd over geplande wegwerkzaamheden en over oplossingen om de toegankelijkheid te garanderen.
  We gaan bestaande winkelcentra versterken en verduurzamen, in plaats van nieuwe winkels bijbouwen.
  GroenLinks pakt verloedering en leegstand in winkelstraten en -centra aan en creëert daarmee nieuwe kansen voor cultuur, duurzaamheid en (sociale) innovatie.
  De sociale dienst is ruimhartig voor zelfstandige ondernemers die in armoede leven.
  De gemeente stimuleert initiatieven rond de opwekking van duurzame energie en het vermijden van CO2-uitstoot.
  Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente gebruikt haar inkoopmacht om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie.
  De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.
  Verduurzaming van particuliere woningen en bedrijfsgebouwen wordt gestimuleerd en ondersteund. Eigenaren worden optimaal geadviseerd en ontzorgd.
  Duurzame projecten die worden opgezet door ondernemers of inwoners, worden ondersteund.
  Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het ondernemersloket.
  Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht.
  GroenLinks wil een multifunctionele landbouw stimuleren: boeren krijgen de mogelijkheid om meer diensten aan te bieden.
  De gemeente promoot streekproducten; ze gebruikt consequent duurzame producten bij activiteiten en evenementen.
  De gemeente stimuleert de totstandkoming van kringloopboerderijen: hergebruik van mest als grondstof voor de bemesting van akkers of als energiebron.
  Waar mogelijk wordt duurzame land- en tuinbouw versterkt.
  De gemeentelijke organisatie wordt een voorbeeldwerkgever op het punt van diversiteit, onder meer door anoniem solliciteren.
  Met het bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, laaggeschoolden en personen met een handicap.
  Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.
 5. Inkomen en Uitkering
  De sociale wijkteams moeten veel meer een ‘Eropaf-centrum’ worden.
  Hoogeveen start met een vertrouwensexperiment in de bijstand. Minder regels en meer vrijheid om bij te verdienen.
  Ook gaat Hoogeveen lokaal experimenteren met een basisinkomen.
  De ongelijkheid stijgt al decennia en de lasten voor de minima zijn de afgelopen jaren fors verder gestegen. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de concentratie opbrengen om te re-integreren en een zorgtraject succesvol te doorlopen. Daarom moeten minimaregelingen toegankelijk en ruimhartig zijn.
  Minimaregelingen kunnen met een enkelvoudige procedure worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch worden verstrekt. Er komt één aanvraagformulier voor alle regelingen: een snel-loket.
  Inkomensgrens minimabeleid verhogen tot 120% van de bijstandsnorm.
  Geen onnodige bureaucratie voor uitkeringsgerechtigden en dus ook geen controlelast voor ambtenaren van de sociale dienst
  GroenLinks wil armoede voorkomen. Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten.
  Hoogeveen helpt mensen met schulden altijd, maar we proberen het ontstaan van schulden ook te voorkomen.
  ⦁ De gemeente gaat actief op zoek naar stille armoede en zorgmijders.
  In Hoogeveen mogen mensen niet de dupe worden van te veel bezuinigen boven op elkaar (stapeling).
  Het is noodzakelijk om de financiële situatie van vrouwen te versterken.
  Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Daarom is het aanpakken van energiearmoede de komende jaren een prioriteit in de strijd tegen armoede.
   
 6. Participatie & werkgelegenheid
  Voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk, zoekt de gemeente naar alternatieven: scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk.
  Met iedere werkzoekende bespreken we een op maat gemaakt leerwerktraject (een combinatie van opleiding en werkervaring).
  De gemeente helpt werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten actief.
  Elke cliënt moet op korte termijn aan de slag kunnen met werk of in een opleidingstraject.
  Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, krijgen werkactiviteiten in buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte, tegen het minimumloon met normale secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw. Deze banen sluiten aan bij de ambities en mogelijkheden van de werkzoekende.
  Bij aanbestedingen van de gemeente wordt als eis opgenomen dat een minimaal aantal werkzoekenden uit de regio in dienst wordt genomen (bijvoorbeeld 5%).
  Het doel van re-integratie is dat mensen definitief zonder uitkering kunnen rondkomen.
  Mensen met een lichamelijke beperking moeten in principe overal aan het werk kunnen. Zij hebben het recht om zelfstandig en in eigen regie te kunnen werken. Vervoer mag eveneens geen probleem meer zijn.
  Bijstandsgerechtigden mogen vrijwilligerswerk doen.
  Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft die mogelijkheid bestaan. Hoogeveen gaat daar lokaal invulling aan geven als elders geen plaatsing mogelijk is